Friday, February 22, 2013

"Sexuell" kultur


 

Mejl till radioprogrammet Kaliber 

Med anledning av en hovrättsdom som lär bli uppmärksammad och omdiskuterad vill jag höra av mig till er. Först och främst vill jag givetvis plädera för att ni engagerar er, inte bara i det här enskilda fallet utan än mer på ett översiktligt plan; frågan om vilken ”kultur” som är rådande i juristkretsar vad gäller synen på kön och ”sex” – rent allmänt. (Jag gör här bruk av citations tecken på två olika vis. Det senare tänker jag pröva att hålla fast vid i den text som följer. Avsikten med detta hoppas jag så småningom ska framgå.)

För det andra vill jag presentera mig själv som en eventuell resurs i det arbete jag vill inspirera er att inleda. Jag gör det genom att visa er ett par löst anknutna snuttar jag skrev i går kväll; i ett tillstånd av yttersta uppbragdhet. Formuleringarna är förmodligen präglade av detta.

1.     Är det gärningsmannens avsikt med en viss handling som avgör huruvida den är att betrakta som ”sexuell”?

2.     När en kvinna blir utsatt för ett sexuellt övergrepp vad gör det då för skillnad – framför allt för henne – om förövaren är ute efter att tillfredsställa egna "sexuella behov" eller om han har andra bevekelsegrunder? Kan någon annan än medlemmarna i hovrätten anse att det har någon som helst betydelse? Skulle det vara så illa att mannen med sitt övergrepp ger uttryck för anspråk på att ha kontroll över hennes göranden, är detta då att betrakta som en förmildrande omständighet? För mig framstår en sådan omständighet som synnerligen försvårande. Och som bör leda till extra allvarlig påföljd.

3.     Jag är inte alls insatt i ifrågavarande fall. Jag vet inget om huruvida gärningsmannen tillhör en annan kulturkrets än den helyllesvenska. I den händelse detta skulle gälla har i liknande situationer det sedan en tid förts in i juridiken att man är skyldig att beakta så kallade hedersaspekter – inte för att mildra påföljder utan för att skärpa sådana.

4.     Många våldtäkter begås av män som inte omedelbart är ute efter att tillfredsställa ”sexuella behov”. Motivet är ett annat: det handlar om att straffa och att skända, inte främst en viss individ utan istället hela den GRUPP av människor offret tillhör. Det mest skändande dessa män känner till är inte att pissa eller skita på den de ger sig på. Nej, det är att utföra en ”sexuell handling” gentemot en kvinna. Helst en smärtsam sådan och gärna inför kvinnans barn och andra närstående. Då blir skändningen maximal.
 
5.     Männen själva talar ofta om att ”straffknulla”. Alltså inte om att leva ut sina ”sexuella” lustar. De manifesterar i situationer av det här slaget inte alls någon slags uppdämd kåthet.
 
6.     De som undersökt ett antal fall av gruppvåldtäkter har funnit att en eller annan av de deltagande männen haft svårigheter (”hålla ribba”) att utföra de handlingar en anförare av gruppen anbefallt. Gruppen har då hetsat den svagpresterande till att någorlunda synbart uppfylla sin plikt inom den manliga gruppgemenskapen.
 
7.     Att ”inspektera” en ung kvinnas jungfrudom är inget som är förbehållet andra kulturer än den svenska. I det nutida Sverige tillämpas vanligen inte handgriplig inspektion (som för övrigt är helt illusorisk; saknar all giltighet). Det tar sig bara andra uttryck – men den underliggande föreställningen om kvinnlig ”renhet” är alltjämt densamma. Om detta har jag haft tillfälle att samtala med många tusen ungdomar under de tio år då jag for runt på gymnasieskolor för att tala om ”sex”. Jag vet en del om vilka stämningar som råder. Och jag minns framför allt en återkommande kommentar från tjejerna: ”Det är inte killarna som är värst när det gäller att kalla någon HORA…”
 

Som jag ser det är det alltså i det här klimatet som våra domstolar verkar. Offentligen med den uppgivna funktionen att motverka kvinnofientliga attityder. Men i realiteten i väl så hög grad med den funktionen att upprätthålla traditionella föreställningar om vad ”manlig” ära förpliktigar till samt vad ”kvinnlig” renhet villkoras med. Jag kommer alltid att minnas en replik från en ung grabb: ”Ja, men det är väl inte så konstigt. Man vill väl inte ha ett äpple som någon annan bitit i.”

Oj, oj, oj, vad jag är arg! Fem års pensionärstillvaro har inte nämnvärt mildrat mina reaktioner på händelser som denna. För mig handlar detta minst av allt om några enskildheter. Vilka mönster som nu ger sig till känna är alltså det jag nu föreslår Kaliber att avtäcka. I den händelse ni vill undersöka om jag på något vis kan bidra gör jag det så gärna.

Som presentation bifogar jag en tretton år gammal SvD-artikel som på en punkt tangerar det aktuella temat. Dessutom vill jag peka på en liten grej på min hemsida där jag försöker uppmärksamma den brist på ”sexuell” vaksamhet jag menar att journalistkåren, rent generellt, kännetecknas av. (http://www.algonet.se/~ulfwid/journal.htm)

Media exploaterar gärna folks ”sexintresse” på det mest vulgära och primitiva sätt man kan föreställa sig. Men iakttar på det hela taget en sträng ”sexuell” avhållsamhet då det gäller någon som helst analys.

Menar
Ulf Wideström
 

 

 

No comments: